Gratis verzending vanaf 100,-

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Shelfie is de handelsnaam van MeCommerce, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Nederland onder nummer 70673306 en BTW nummer NL002221930B29, hierna te noemen Verkoper.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Verkoper: Shelfie, tevens handelend onder de handelsnamen MeCommerce;
  • Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Verkoper in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan;
  • Product: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten;
  • Website: de volgende website die door MeCommerce beheerd wordt: www.shelfiehome.com.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en contracten die door de Verkoper geplaatst en/of gesloten worden of zullen worden voor verkoop en aanbod van Producten. Als de Klant een bestelling plaatst bij de Verkoper, opdracht tot levering geeft of instemt met de levering van producten, zal dit te allen tijde zijn onvoorwaardelijke toestemming vormen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden. Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan de Klant zijn wettelijke rechten. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op alle afzonderlijke voorwaarden die door de Klant aangevoerd worden. Van alle voorwaarden die de Klant indient, voorstelt of bepaalt, in welke vorm en wanneer dan ook, zij het geschreven, per e‐mail of mondeling, wordt uitdrukkelijk afstand genomen en zij worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan de Privacy Policy, gepubliceerd op www.shelfiehome.com. Het gebruik van de website is onderworpen aan een Disclaimer, gepubliceerd op www.shelfiehome.com.

Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze Algemene Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. Afsluiten van een contract

De Klant en de Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro tenzij anders aangegeven. Leveringskosten worden duidelijk aan de Klant meegedeeld. Het product dient volledig betaald te worden op het moment van plaatsing van de bestelling. De Verkoper kan in geen geval gehouden zijn de goederen te leveren alvorens de volledige betaling te hebben ontvangen. Wanneer de Klant in het betaalproces gevraagd wordt naar de details van zijn betaalkaart, dient hij over de volledige bevoegdheid te beschikken voor gebruik van deze kaart of rekening.

Er zal een contract worden gesloten en de Verkoper is wettelijk verplicht het product aan de Klant te leveren wanneer de Verkoper zijn bestelling aanvaard heeft. Aanvaarding vindt plaats wanneer de Verkoper in een aan de Klant gerichte e‐mail zijn bestelling uitdrukkelijk aanvaardt, in de vorm van een “Bevestiging van bestelling” genaamd document waarin aanvaarding van de bestelling wordt bevestigd. Deze bevestiging van bestelling dient te worden beschouwd als effectief vanaf het moment dat het door de Verkoper wordt verstuurd.

De Klant aanvaardt het feit dat facturen uitsluitend elektronisch ontvangen worden, onverminderd het recht om een papieren kopie te vragen binnen uiterlijk vijf (5) dagen na ontvangst van de elektronische factuur.

Tot op het moment dat de bestelling aanvaard is, behoudt de Verkoper zich het recht voor te weigeren de bestelling in behandeling te nemen en behoudt de Klant het recht zijn bestelling te annuleren. Als de Klant of de Verkoper de bestelling hebben geannuleerd alvorens deze aanvaard is, zal de Verkoper zo snel mogelijk elke door de Klant of door zijn krediet‐  of debetkaartinstelling al aan de Verkoper gedane betaling voor de bestelling van het product terugbetalen.

Als de Klant na plaatsing op de site ontdekt dat hij een fout heeft gemaakt bij zijn bestelling, dient hij per e‐mail contact op te nemen met: hello@shelfiehome.com.

3. Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De Verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Lichte kleurverschillen tussen afbeelding en de daadwerkelijk geleverd product zijn mogelijk als gevolg van het feit dat hout een natuurproduct is. Het is van belang te benadrukken dat deze inherente variabiliteit binnen de industrie geen nalatigheid van de Verkoper inhoudt. Derhalve verkrijgt de Koper uit dergelijke kleurafwijkingen geen aanvullende rechten op volledige restitutie of terugbetaling. We streven ernaar om een hoogwaardig product te leveren dat voldoet aan de specificaties en van uitstekende kwaliteit is, ondanks de mogelijke subtiele kleurverschillen die inherent zijn aan de aard van houtproducten.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs, met uitzondering van inklaringskosten en invoer btw voor leveringen buiten Europa. Deze additionele kosten zullen voor rekening en risico van de klant zijn. Dit geldt niet wanneer het leveradres van de Koper binnen Europa is. In geval van leveringen buiten Europa, zal de post en/of koeriersdienst met betrekking tot de invoer gebruikmaken van de bijzondere regeling voor post- en koeriersdiensten. Deze regeling geldt als de goederen worden ingevoerd in het landen die geen deel uitmaken van de EU. De post- en of koeriersdienst int de btw (al dan niet tezamen met de in rekening gebrachte inklaringskosten) bij de ontvanger van de goederen;
– de eventuele kosten van verzending;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst
– verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

4. Levering

De verkoper doet zijn best om de producten te leveren op het bij de bestelling door de Klant opgegeven leveringsadres.

De Verkoper doet zijn best om de producten te leveren binnen de door hem op het moment van de bestelling aangegeven termijn. Er kan geen exacte datum aangegeven worden op het ogenblik dat de klant zijn bestelling plaatst of in de bevestiging van de bestelling.

In geval er niet aan de geschatte leveringsdatum kan worden voldaan, zal de Verkoper de Klant hier naar best vermogen van op de hoogte houden. De Verkoper is, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor verlies, aansprakelijkheid, waarde, schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit late levering.

Bij levering van het product kan er aan de Klant gevraagd worden een ontvangstbewijs te tekenen. De Klant gaat ermee akkoord de producten te controleren op gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade alvorens ondertekening van het ontvangstbewijs. De Klant dient een bewijs van ontvangst van het geleverde product te bewaren voor eventuele toekomstige geschillen hieromtrent.

Het risico wordt overgedragen aan de Klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de Klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen. De eigendom wordt pas overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de Klant.

De leveringstermijnen vermeld op de website zijn indicatief. Er zal steeds een maximale leveringstermijn van 35 dagen gelden. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgende op die waarop de Klant zijn bestelling heeft geplaatst op de website.

Indien de geplande leveringsdatum wordt overschreden door een fout van de Verkoper, dan kan de Klant zonder kosten en met een eenvoudige kennisgeving de bestelling annuleren. Dit is enkel mogelijk indien de bestelde goederen op dat ogenblik nog niet verzonden werden. Binnen de 30 dagen zal de Klant de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

Als de goederen niet kunnen worden afgeleverd op het opgegeven adres, dan kan de Verkoper zich het recht voorbehouden om de overeenkomst te beëindigen, onverminderd andere rechten onder de overeenkomst en de wet. De Klant zal verwittigd worden van de beëindiging van de overeenkomst.

5. Annulering

De Verkoper kan een contract annuleren als het product om welke reden dan ook niet beschikbaar is.

De verkoper behoudt zich het recht voor om een contract te annuleren in geval er een vermoeden van misbruik is.

De Verkoper zal in dat geval onmiddellijk contact opnemen met de Klant en elk door hem betaald bedrag terugbetalen binnen de 30 dagen volgend op de kennisgeving van annulering van zijn bestelling.

De Verkoper zal alle door de Klant overgemaakte bedragen terugbetalen met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als die de Klant heeft gebuikt om voor het product te betalen.

6. Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Indien de Klant beslist af te zien van de aankoop dient de Klant dit binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen aan Verkoper kenbaar te maken. Vanaf de dag dat de Klant dit kenbaar heeft gemaakt aan de Verkoper dient de aankoop binnen 14 kalenderdagen retour op eigen kosten en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Wanneer de Koper afwijkende maten heeft opgegeven voor het product wat hij/zij heeft besteld, is er sprake van maatwerk en vervalg het herroepingsrecht.

7. Defecte producten

De Verkoper garandeert:

 • a) dat het product onbeschadigd en in de bestelde hoeveelheden wordt geleverd; en
 • b) dat het product voldoet aan de laatste door de Verkoper gepubliceerde instructies, zoals die vermeld staan op de site of in onze omschrijving van het product op het moment van de bestelling.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik volgens de laatste door de Verkoper gepubliceerde instructies, zoals die vermeld staan op onze site of in onze omschrijving van het product als zodanig. Het is de Klant zijn verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat hij de producten uitsluitend volgens deze instructies gebruikt.

De Verkoper doet zijn best om de producten in excellente staat te leveren. Wanneer de Klant aangeeft dat de producten defect zijn, gaat hij ermee akkoord de producten in hun huidige toestand te bewaren zodat de Verkoper deze binnen een redelijke termijn kan inspecteren.

Indien de Klant wenst dat de Verkoper het product repareert, vervangt of terugbetaalt wanneer het product niet voldoet aan de bepalingen in het desbetreffende contract, en de Verkoper constateert dat het product:

1. verkeerd gebruikt, misbruikt, verwaarloosd, incorrect of inadequaat verzorgd, niet verzorgd, beschadigd of abnormaal gebruikt is; of
2. betrokken was bij een ongeval of beschadigd werd door een incorrecte poging het te veranderen of te repareren; of
3. gebruikt werd in strijd met de instructies voor het product; of
4. aangetast is door normale slijtage, na levering,
dan kan de Verkoper naar eigen goeddunken beslissen het product niet te repareren, vervangen of  terug te betalen en/of kan de Verkoper eisen dat de Klant alle redelijke vervoers‐  en servicekosten betaalt op basis van de huidige standaardtarieven en kan de Verkoper dit in rekening brengen op de Klant zijn krediet‐  of debetkaart, of middels de betalingsgegevens die de Klant heeft doorgegeven bij plaatsing van zijn bestelling.

De Verkoper is, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten, waarde, onkosten of uitgaven die hieruit voortvloeien.

8. Garantie

In geval van een defect product binnen de garantieperiode van 12 maanden draagt de Verkoper zorg voor een vervangend product voor de Koper. De Koper dient na het optreden of constateren van het defect dit zo snel mogelijk te melden en te retourneren aan de Verkoper. Bij het melden van een defect dient de Koper per e-mail het ordernummer, foto’s waarop het defect te zien is en een omschrijving in te dienen bij de Verkoper. De Verkoper zal controleren of het product defect is geraakt als gevolg van een fabricagefout. In sommige gevallen kan de Verkoper aan de Koper vragen om het defecte product retour te sturen voor nadere inspectie. Indien bij de inspectie blijkt dat er sprake is van een defect en dit binnen de gestelde garantietermijn heeft plaatsgevonden, als gevolg van een fabricagefout, dan zal de Verkoper een vervangend product leveren aan de Koper. 

9. Beperking van aansprakelijkheid

De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz.

Indien mogelijk zal de Verkoper de fout op eigen kosten herstellen. De Klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de Klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de 6 weken na het zich voordoen van de vermeende fout van de Verkoper te melden via aangetekend schrijven. Dit op straffe van verval van dit recht.

De aansprakelijkheid van de Verkoper is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Deze Algemene Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade niet uit.

10. Klachten

 1. De Verkoper beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten kan de Klant zich wenden tot de Verkoper via het e-mail adres op de Contact pagina. 
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de Verkoper niet op, tenzij de Verkoper schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Verkoper, zal de Verkoper naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

11. Overmacht

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schending, hindering of vertraging in de uitvoering van een Contract die toe te schrijven is aan een oorzaak waarop wij geen controle kunnen uitoefenen, inclusief maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden (inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, overheid, quasi‐ autonome non‐gouvernementele overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock‐out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, extreme weersomstandigheden, aardbevingen, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van elektriciteit, telecommunicatie of internet ), gebrek aan of onmogelijkheid om bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport (ʺOvermachtʺ), ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.

Zowel u als wij kunnen het Contract onmiddellijk ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in het geval de overmacht langer aanhoudt dan 2 Werkdagen, in welk geval noch u noch wij aansprakelijk zullen worden gehouden jegens de andere partij in verband met een dergelijke ontbinding (behalve dan voor terugbetaling van een Product dat al door u werd betaald en dat niet werd geleverd).

Als we verplichtingen zijn aangegaan om identieke of gelijkwaardige Producten te leveren aan meerdere klanten en we worden verhinderd om onze verplichtingen aan u volledig te na te komen op grond van overmacht, kunnen we naar eigen goeddunken besluiten welke Contracten we zullen uitvoeren en in welke mate.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Deze site wordt beheerd en beheerd door MeCommerce vanuit haar kantoor in Lordelo, Portugal.

Deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de nationale en federale rechtbanken van Nederland.

Updating…
 • Geen producten in de winkelwagen.